Tập phim


“It's creepy and intelligent, but never leaps off the screen and into your nightmares”

- Maitland McDonagh

Chấm điểm
rate of Dark Summer / Đêm Mùa Hè 3

Dark Summer

IMDB : 4.2/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Bình luận

VIVO