Tập phim


“Smart, funny, touching, thought-provoking and utterly insane in the action department”

- Ali Gray

Chấm điểm
rate of District 9 / Khu Vực 9 4

District 9

IMDB : 7.9/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Sharlto Copley
Wikus Van De Merwe
Nathalie Boltt
Sarah Livingstone

Bình luận

VIVO