Tập phim


““Dunjia” is exuberant and visually inventive, notably in the ways it incorporates text into the images”

- Mark Jenkins Washington Post

Chấm điểm
rate of The Thousand Faces of Dunjia /  Ngũ Hiệp Trừ Yêu 3.5

The Thousand Faces of Dunjia

IMDB : 5.4/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Nghê Ni
Thiết Thanh Đình
Đại Bằng
Gia Cát Thanh Vân
Lý Trị Đình
Đao Nghi Trường
Ngũ Bách
Lão Đại

Bình luận

VIVO