Tập phim


“Proves disarmingly entertaining thanks to a Tsui specialty: spectacular fight scenes”

- Simon Abrams

Chấm điểm
rate of The Taking of Tiger Mountain / Trí Thủy Uy Hổ Sơn 4

The Taking of Tiger Mountain

IMDB : 6.5/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Lâm Canh Tân
Thiếu Kiếm Ba

Bình luận

VIVO