“It's a great, sweet and cute daily family drama with just the right amount of romance to keep you hooked.”

- MyDramaList

Chấm điểm
rate of Beautiful You / Chỉ Vì Yêu 3

Chỉ Vì Yêu

Rating : 6.2/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Lee So Yeon
Cha Seo Kyung
Kang Eun Tak
Ha Jin Hyung
Seo Do Young
Kim Sung Joon

Bình luận

VIVO