“The story explored the value and place of women, successful women and single mothers in Korean society.”

- MyDramaList

Chấm điểm
rate of Greatest Marriage / Hôn Lễ Vĩnh Hằng 3.5

Hôn Lễ Vĩnh Hằng

Rating : 7.3/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Park Si Yeon
Cha Gi Young
Bae Soo Bin
Jo Eun Cha
No Min Woo
Park Tae Yeon
Uhm Hyun Kyung
Hyun Myung Yi

Bình luận

VIVO