“1000 stars! The best serries of all times.”

- IMDB

Chấm điểm
rate of Yeah, That's How It Is / Người Một Nhà 3.5

Người Một Nhà

Rating : 7.4/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Lee Sung Jae
Yoo Jong Chul
Jung Hae In
Yoo Se Joon
Seo Ji Hye
Lee Ji Sun
Kang Bu Ja
Kim Sook Ja

Bình luận

VIVO