VIVO

“1000 stars! The best serries of all times.”

- IMDB

Chấm điểm
rate of Độc Cô Thiên Hạ / The Legend of Dugu 4

Độc Cô Thiên Hạ

Rating : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

An Dĩ Hiên
Độc Cô Bàn Nhược
Hồ Băng Khanh
Độc Cô Già La
Trương Đan Phong
Tuỳ Văn Đế Dương Kiên
Từ Chính Hy
Vũ Văn Hộ
Lý Y Hiểu
Độc Cô Mạn Đà

Bình luận

VIVO
VIVO

VIVO