VIVO

“1000 stars! The best serries of all times.”

- IMDB

Chấm điểm
rate of Oh Jak Doo Chồng Tôi / My Husband Oh Jak Doo 4

Oh Jak Doo Chồng Tôi

Rating : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Kim Kang Woo
Oh Jak Doo
Uee
Han Seung Joo
Han Sun Hwa
Jang Eun Jo

Bình luận

VIVO
VIVO

VIVO